easybeans - Revision 6374: /sandbox/benoitf/ow2-util-beanmetadata